Om kvalitet

Kvalitets-, udviklings- og ledelsesmodel

Til støtte for denne proces har vi valgt at bruge EFQM excellence-modellen som en måde at synliggøre og strukturere kvalitetsarbejdet.

EFQM

EFQM er en ledelsesmodel til udvikling af kvalitet i hele organisationens, idet vi vurderer og systematiserer vores indsatsområder og resultater inden for ni delkriterier. Modellen er udviklet med udgangspunkt i de strategiske temaer og den praktiske adfærd, der kendetegner og skaber succesrige (excellente) private virksomheder og offentlige institutioner.

Rybners-EFQM-hjul-2015-16.png

EFQM-modellen tager udgangspunkt i otte grundlæggende excellence-begreber, som beskriver den adfærd, der kendetegner excellente virksomheder og offentlige institutioner: Resultatorientering, kundefokus, lederskab og fastholdelse af formålet, ledelse gennem processer og data, medarbejderudvikling og involvering, løbende læring, innovation og forbedring, udvikling af partnerskaber og samfundsansvar.

EFQM anvendes blandt andet som en metode til at skabe fokus på interessenterne og prioritere forbedringer, hvor behovet er størst. Da modellen er udbredt blandt erhvervsskoler og statens institutioner, giver den desuden mulighed for at fremme og dele god praksis internt i institutionen såvel som med andre institutioner.

Den praktiske adfærd beskrives i form af eksempler under modellens ni delkriterier. Den udgør dermed en udfordrende spørgeramme i forbindelse med modellens anvendelse i skolens selvevaluering.

I praksis arbejder vi løbende med vedvarende fokus på målsætning, opfølgning/evaluering og forbedring på alle niveauer i organisationen.

planlaeg_forb.gif

Sammenhæng og kongruens mellem de værktøjer, mål og målepunkter, der arbejdes med på forskellige organisatoriske niveauer, er et centralt princip. Datakvalitet, gennemskuelighed og enkelthed hele vejen fra direktions- til teamniveau er afgørende, samtidig med at vejen til god kvalitet er meget forskellig i forskellige dele af organisationen.

På det overordnede niveau gennemføres helhedsorienteret selvevaluering efter EFQM-modellen. På baggrund heraf fastlægges de strategiske fokuspunkter for skolens udviklings- og kvalitetsarbejde for en to-årig periode. Disse konkretiseres efterfølgende i de overordnede forbedringsindsatser og -mål på skoleniveau og nedbrydes i udviklingsindsatser og kvalitetsmål på afdelings- og teamniveau, samt i tværgående udviklingsprojekter. Ligeledes genspejles de i ledernes resultatlønskontrakter.

Kvalitetsarbejdet skal dog først og fremmest foregå omkring dannelsen af skolens kerneydelse: undervisning. Det betyder, at kvalitetsarbejdet grundlæggende er forankret i selvevalueringer i de enkelte undervisningsteam og med tætte relationer til elever, studerende, kursister og virksomheder. På uddannelses- og teamniveau udarbejdes derfor lokale indsatsplaner, som løbende opdateres i takt med nye evalueringer og udviklingsbehov. Skolen lægger stor vægt på, at indsatsplanen er operationel og brugbar i en travl hverdag, både administrativt og i forhold til det daglige arbejde.

Værktøjer og delelementer i kvalitetsarbejdet

Udviklingsarbejde understøttes bl.a. andet af følgende værktøjer og delelementer i Rybners kvalitetssystematik:

Tilfredshedsundersøgelser

For at kunne identificere de vigtigste fokusområder for fremtidige forbedringer gennemføres løbende tilfredshedsundersøgelser på følgende områder:

  • Elever på EUD, HTX, STX og HHX (løbende opsamling - benchmarking halvårligt/årligt)
  • Virksomheder (løbende opsamling - benchmarking hvert andet år)
  • Medarbejdere (hvert andet år inkl. benchmarking)


Ovenstående brugerundersøgelser er baseret på et standardkoncept udviklet i samarbejde mellem Erhvervsskolernes Benchmarking netværk og Ennova A/S og med sigte på sammenligning og gensidig læring internt og gennem netværket. Medarbejderundersøgelserne anvender standarden Dansk Medarbejderindex.

Elevtilfredshedsundersøgelsen gennemføres på uddannelsesniveau og anvender et sæt specialudviklede spørgsmål indenfor følgende emner: Planlægning og organisering, Undervisere, Undervisning, Socialt miljø, Fysisk miljø og Image.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelserne gennemføres på uddannelsesniveau og anvender specialudviklede spørgsmål inden for følgende emner: Information, form og indhold, Eleven/lærlingen på skolen, Almene fag, Eleven/lærlingen på arbejdspladsen samt Image.

Alle tilfredshedsundersøgelser udføres elektronisk.

Rybners gennemfører desuden tilfredshedsundersøgelser på AMU-kurser.

Andre målinger og kvalitetsdata

Ud over de centrale tilfredshedsmålinger tilgår der løbende kvalitetsdata og nøgletal på andre parametre relevante for det enkelte område. Dette drejer sig fx om karakterer, opgørelser over fastholdelse og frafald, økonomiske opgørelser etc.

Kompetenceudvikling

Som nævnt indledningsvist er løbende kompetenceudvikling en forudsætning for og samtidig en konsekvens af vores kvalitets- og organisationsudvikling. Vi benytter følgende faste elementer:

  • Medarbejderudvikling via medarbejderudviklingssamtaler og kompetenceafklaring
  • Teamudvikling via teamsamtaler er under implementering
  • Ledelsesudviklingsprogrammer og -tiltag


Samtidig iværksætter vi løbende kompetenceudviklingsinitiativer på baggrund af nye udviklingsbehov.

Procedurer

For hvert af kvalitetssystemets delelementer udarbejdes der procedurer, som beskriver proces og ansvarsfordeling herunder involveringen af interessenter, elever og kunder i kvalitets- og udviklingsarbejdet.

Benchmarking, benchlearning og netværkssamarbejde

I et netværk med udvalgte skoler indgår Rybners i samarbejde for at styrke den løbende udvikling og læring. Der udarbejdes benchmarking på frafald, elev-, medarbejder- og virksomhedstilfredshed i regi af ESB-netværket.

At finde et fælles sprog og sammenligne sig med andre - via benchmarking - er en integreret del af kvalitetsarbejde, idet det er en forudsætning for at kunne vurdere kvaliteten af egen praksis og indgå i benchlearning forløb, hvor skolerne lærer af hinanden gennem idé- og erfaringsudveksling.

Centrale krav

Vores kvalitets- og udviklingsarbejde påvirkes desuden i høj grad af centrale bekendtgørelser og love hvoraf de væsentligste er:

Lov om gennemsigtighed  og åbenhed i uddannelserne
EUD-områdets bekendtgørelse
HTX-uddannelsens bekendtgørelse
STX-uddannelsens bekendtgørelse
HHX-uddannelsens bekendtgørelse

Organisering af kvalitetsarbejdet

På Rybners indgår kvalitetsudvikling som et fast element i alle organisationens gøremål, og vi arbejder hele tiden på at gøre udviklingsarbejdet nærværende i alle daglige, praktiske sammenhænge. Det betyder, at der i organisationens struktur, organisering af opgaver og medarbejdere samt i de procedurer, vi arbejder efter, er indlagt overvejelser over, hvorledes disse konstant evalueres og dermed videreudvikles med det formål at understøtte en løbende udvikling. Kvalitetsudvikling er dermed et fælles ansvar og grundlaget for vores fortsatte eksistens.

Arbejdet med kvalitet er støttet centralt ved skolens kvalitetskonsulent og forankret decentralt ved kvalitetstovholdere i alle undervisningsteams.

Fremadrettet udvikling af kvalitetsarbejdet

Vores kvalitetssystem i form af procedurer og værktøjer udvikles løbende - dels på grundlag af udefrakommende påvirkninger og dels på grundlag af interne overvejelser. Der arbejdes løbende med revision af systemet, således at nye bekendtgørelseskrav, visionerne i fx Undervisningsministeriets Styringsanalyse og ønsket om at styrke vidensdeling, opfølgning og enkelthed på teamniveau integreres.

Centrale elementer på kort sigt vil være styrkelse af vores evaluerings- og forbedringskultur, en tydeliggørelse af årsrytmen for udviklings- og strategiarbejdet samt fortsat implementering af EFQM-modellen.