Kursuscenter

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2019

Denne udbudspolitik beskriver, hvordan Rybners i praksis omsætter lovgivning og udbudsgodkendelser inden for EVE-området til konkrete undervisningsaktiviteter med henblik på at understøtte lokale, regionale og nationale arbejdsmarkedspolitiske og uddannelsespolitiske målsætninger. En gang om året revideres udbudspolitikken, hvorefter den vedtages af Rybners bestyrelse.

Udbudspolitikken fastlægger og beskriver hvordan Rybners:

 • Afdækker arbejdsmarkedets uddannelsesbehov inden for de fagområder og geografiske dækningsområder, som skolen er godkendt til
 • Imødekommer arbejdsmarkedets uddannelsesbehov
 • Samarbejder med andre offentlige og private uddannelsesinstitutioner og leverandører med henblik på at imødekomme ovennævnte behov

Udbudspolitikken er beskrevet med baggrund i:

 • De af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling udmeldte budgetmål
 • Love, bekendtgørelser og vejledninger på området herunder:
  • AMU-loven
  • AMU-bekendtgørelsen – BEK nr. 544 af 24/05/2017
  • Ministeriets Vejledning til AMU-bekendtgørelsen
 • Øvrige aftaler herunder Danske Erhvervsskolers Code of Conduct

Udbudspolitikken understøtter AMU-lovens hovedmålsætninger, som er at:

 • Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med deres jobfunktion på arbejdsmarkedet og bidrage til deres videre kompetenceudvikling.
 • Medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt.
 • Give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse.

Rybners mission, vision og mål
Udbudspolitikken er fastlagt således at den harmonerer med og understøtter Rybners mission, vision og mål.

Mission
Rybners er et kompetenceudviklingscenter med udbud og udvikling af erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser og efteruddannelser, svarende til elevernes, erhvervslivets og samfundets behov.

Vision og mål

 • Rybners vil frem mod 2020 bidrage til vækst ved at tilbyde attraktive uddannelser præget af høj faglighed og stort engagement, så den enkelte elev opnår størst mulig læring.
 • Uddannelserne skal udfordre eleverne, gøre dem livsduelige og så dygtige som muligt med sigte på optimale job og karrieremuligheder
 • Rybners vil være førende med evidensbaseret faglig og pædagogisk udvikling og såvel regionalt som nationalt påvirke uddannelseslandskabet gennem sit eksempel.

Det betyder at:

 • Rybners skal fremstå som en professionel uddannelsesinstitution, der tilbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på et højt fagligt niveau
 • At Rybners anvender moderne pædagogiske principper og tiltag i undervisningen
 • Rybners sikrer optimale rammer for udvikling og gennemførelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
 • Rybners sikrer udbud og gennemførelse af samtlige uddannelsesmål inden for de KFB, som skolen er godkendt til at udbyde
 • Rybners sikrer at der er sammenhæng imellem udbuddet af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og brugernes uddannelsesbehov
 • At Rybners bidrager aktivt til et tæt samarbejde med skolens brugere, erhvervslivet og samfundet med henblik på at afdække og imødekomme uddannelsesbehov.

Rybners udbudsgodkendelser
Rybners er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser inden for ti fælles kompetencebeskrivelser – FKB - med varierende geografiske dækningsområder, hvilket afspejler de regionale og nationale uddannelsesbehov på EVE-området.

FKB Betegnelse Geografisk dækningsområde
2209 Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer Region Syddanmark
2250 Ledelse Region Syddanmark
2263 Opbygning og drift af offshore installationer Hele Landet
2268 IKT-administration Region Syddanmark
2275 Administration Region Syddanmark
2650 Svejsning og termisk skæring i metal Region Syddanmark
2720 Redning Regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland
2769 Individuel kompetencevurdering i AMU Region Syddanmark
2779 Teknisk dokumentation i industriel produktion Region Syddanmark
2851 Elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg. Region Syddanmark

 

Tabel 1. Oversigt over Rybners udbudsgodkendelser og tilhørende dækningsområder

Rybners er i gang med at forberede den kommende AMU´s udbudsrunde. Dette kan betyde at, vi søger om godkendelse til FKB, vi ikke pt. har godkendelse til og/eller undlader at søge godkendelse til FKB, vi pt. har godkendelse til.

Anvendelse af udbudsgodkendelserne
Rybners har opbygget faglige, pædagogiske og administrative funktioner og miljøer, der sikrer, at skolen kan udbyde og gennemføre undervisning inden for alle uddannelsesmål, som er indeholdt i de fælles kompetencebeskrivelser, skolen er godkendt til.

Organisatorisk er aktiviteterne omkring udbud og gennemførelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse placeret i et kursusområde bestående af Rybners Kursuscenter og Rescue Center Denmark, der begge varetager funktionerne omkring udbud, vejledning og salg samt den praktiske planlægning og gennemførelse af undervisningen. Markedsføring af udbuddet og administration af eleverne er centraliseret og udføres af henholdsvis Rybners marketingsafdeling og Rybners EUD- og kursussekretariat, der sikrer optagelse, deltagerbetaling, bevisudstedelse m.m.

Dette sikrer et fagligt og pædagogisk miljø af høj kvalitet omkring den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesindsats på Rybners. Der arbejdes systematisk med faglig og pædagogisk udvikling og opkvalificering af underviserne, og alle undervisere opfylder eller overopfylder lovens krav til undervisernes formelle faglige og pædagogiske kompetencer på EVE-området. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres under hensyntagen til brugernes behov bl.a. som holdundervisning, undervisning i åbent værksted eller virksomhedsforlagt undervisning.

Rybners kan endvidere i henhold til lovgivningen på området gennemføre individuel kompetenceafklaring af formelle og reelle kompetencer i forhold til de jobområder, som relaterer til de FKB, skolen er godkendt til at udbyde.

I henhold til reglerne sikrer Rybners, at alle deltagere på arbejdsmarkedsuddannelserne tilbydes screening af basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik. Med udgangspunkt i screeningsresultatet får deltageren endvidere rådgivning og vejledning omkring efterfølgende uddannelsesmuligheder i basale færdigheder inden for AMU, FVU eller anden lovgivning.

Der tages i udbud, markedsføring, planlægning og gennemførelse af undervisningen og tilhørende aktiviteter højde for, at der sikres en økonomisk ansvarlig forvaltning af udbudsgodkendelserne bl.a. gennem anvendelse af reglerne om betaling for holdopfyldning, anvendelse af ventelister og offentliggørelse af kriterier for holdstart herunder minimumsholdstørrelser.

På Rybners arbejdes der systematisk med kvalitetsstyring på EVE-området for at sikre, at alle aktiviteter til enhver tid overholder gældende regler samt lever op til lovgivningens hensigt. Der gennemføres således systematiske interne tilsyn vedrørende markedsføring, tilmelding, optag, betaling, undervisning og evaluering. Tilsynsresultaterne anvendes som ledelsesinformation med henblik på at iværksætte kvalitetsudviklende tiltag på EVE-området.

I henhold til gældende regler gennemføres der evaluering i VisKvalitet på alle holdene. De samlede evalueringsresultater anvendes til systematisk ledelsesinformation med henblik på at prioritere og iværksætte kvalitetsforbedrende indsatser.

Varetagelse af udbudsforpligtelsen
I praksis varetages udbudsforpligtelsen ved at prioritere udbuddet af de enkelte uddannelsesmål i forhold til regionale og nationale uddannelsesbehov.

På de områder, hvor der er størst og stabil efterspørgsel efter uddannelse, udbydes uddannelsesmål og uddannelsesforløb systematisk og periodisk, således at der sikres størst mulig tilgængelighed for brugerne. Det faste udbud justeres løbende i henhold til konkrete forespørgsler. På områder med mindre efterspørgsel udbydes uddannelser efter behov.

Rybners sikrer bl.a. igennem samarbejder med andre AMU-udbydere, at efterspørgslen inden for det geografiske dækningsområde afdækkes og imødekommes.

Der sker løbende udvikling og justering af udbuddet i henhold til efterspørgslen idet der sigtes på maksimal fleksibilitet i forhold til brugernes behov bl.a. med hensyn til afholdelsesform, -sted og –tidspunkter med skyldig hensyntagen til lovgivningen på området.

Alle former for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse offentliggøres på Rybners Kursuscenters og Rescue Center Denmarks hjemmesider, på tilmeldingsportalen www.efteruddannelse.dk samt på uddannelsesguiden www.ug.dk. Dette gælder også hold, der er oprettet på baggrund af en konkret forespørgsel fra en virksomhed.

På områder, hvor Rybners ikke egenhændigt er i stand til at gennemføre undervisningen indgås relevante samarbejder. Det kan fx dreje sig om anvendelse af specialudstyr i undervisningen.

Afdækning af uddannelsesbehov
Uddannelsesbehovene i de geografiske områder, som Rybners dækker, afdækkes systematisk gennem anvendelse af primære og sekundære informationer omkring arbejdsmarkedets konkrete uddannelsesbehov.

Afdækningen sker gennem:

 • Aktivt opsøgende screenings- og afdækningsindsats, hvor Rybners virksomhedskonsulenter gennem besøg hos virksomheder, organisationer og institutioner systematisk afdækker kompetenceudviklingsbehovene hos EVE-målgruppen
 • Aktivt opsøgende oplysnings- og vejledningsindsats, hvor Rybners virksomhedskonsulenter rådgiver EVE-målgruppen om mulighederne for at gennemføre erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Rybners
 • Dialog med væsentlige aktører og interessenter på det regionale arbejdsmarked herunder Region Syddanmark, lokale jobcentre, anden-aktører, det lokale beskæftigelsesråd (LBR), Erhvervsrådet, faglige organisationer og erhvervsorganisationer
 • Dialog og sparring med de lokale uddannelsesudvalg
 • Dialog med de centrale efteruddannelsesudvalg med relation til de FKB, skolen har udbudsretten til
 • Offentliggørelse og markedsføring af undervisningstilbud og efterfølgende systematisk vurdering og registrering af efterspørgslen.
 • Aktiv deltagelse i virksomhedsnetværk fx HR-netværk og netværk mellem kursister på den grundlæggende lederuddannelse

Imødekommelse af efterspørgslen
Rybners har etableret et beredskab der sikrer, at skolen kan imødekomme efterspørgslen inden for de uddannelsesområder, som skolen har retten og pligten til at udbyde.

Rybners råder selv over de nødvendige ressourcer i form af undervisere, undervisningsudstyr og lokaliteter til at imødekomme efterspørgslen på skolens standardudbud.

I de tilfælde, hvor det er formålstjenligt indgår Rybners formelle samarbejder med andre godkendte udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for at imødekomme efterspørgslen. Der kan fx være tale om at imødekomme uddannelsesbehov på konkrete geografiske områder eller det kan dreje sig om optimal udnyttelse af undervisningsudstyr og underviserressourcer.

Markedsføring af og oplysning omkring Rybners udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udgør et væsentligt element i afdækning og imødekommelse af efterspørgslen. I markedsføringen anvendes bl.a. følgende markedsføringskanaler:

 • Rybners hjemmeside, hvor bl.a. udbudspolitikken, evalueringsresultater og beståelsesprocenter fremgår
 • Rybners Kursuscenters og Rescue Center Denmarks hjemmesider, hvor det samlede kursusudbud fremgår
 • Trykte brochurer og foldere
 • Annoncering i dagblade, ugeblade og fagblade
 • Pressemeddelelser
 • Fyraftensmøder og lignende arrangementer

Markedsføringen retter sig mod AMU-målgruppen.

Udlægning af udbudsgodkendelser
Et væsentligt element i at sikre, at efterspørgslen efter erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til enhver tid kan efterkommes er udlægning af skolegodkendelser til andre godkendte udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Rybners har derfor et godt samarbejde med andre erhvervsskoler omkring udlægning og indlån af udbudsgodkendelser – dels med henblik på at afdække det generelle uddannelsesbehov i området - dels for at imødekomme konkrete uddannelsesbehov.

I forbindelse med udlægningsaftaler anvender Rybners den af Undervisningsministeriet udarbejdede standardaftale.

Alle indgåede aftaler omkring indlån og udlægning af skolegodkendelser fremgår af Rybners Kursuscenters web.

Udlicitering
Rybners laver udliciteringsaftaler i henhold til reglerne på området. Det betyder at reglerne om konkurrenceudsættelse iagttages, og at der kun kan være tale om udlicitering af aktiviteter, der kan varetages bedre og/eller billigere af andre aktører. Udlicitering kan kun forekomme på uddannelsesområder, der er godkendt af Undervisningsministeriet, og ministeriets standardkontrakt skal anvendes.

På den baggrund forventer Rybners i 2019 ikke at indgå udliciteringsaftaler.

Deltagelse i VEU Center Vest
Rybners indgår i VEU Center Vest som en AMU-udbudsgodkendt uddannelsesinstitution. I samarbejdet indgår følgende uddannelsesinstitutioner:

Udbudsgodkendte institutioner:

 • AMU-Vest
 • VUC Vest
 • Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg
 • University College Syddanmark
 • Kjærgaard Landbrugsskole
 • Dekra Sydjylland

Ikke-udbudsgodkendte institutioner:

 • Erhvervsgymnasiet Grindsted
 • VBC Vejen Business College
 • Varde Handelsskole og Handelsgymnasium
 • AOF Sydjylland
 • Daghøjskolen Sydvestjylland

Rybners deltager aktivt i VEU Center Vests Centerråd og styregruppe og opnår gennem deltagelsen et tæt samarbejde, videndeling og erfaringsudveksling omkring arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske emner, der kan bidrage til at understøtte implementeringen af Rybners udbudspolitik.

Forventning til aktivitetsudviklingen i 2019
I det følgende beskrives Rybners forventninger til aktivitetsudviklingen i 2019 inden for de enkelte FKB.

IKV

FKB 2769 – Individuel kompetencevurdering

Der forventes i 2019 et aktivitetsniveau for individuel kompetencevurdering svarende til niveauet i 2018.

Bygge & Anlæg

FKB 2209 - Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer
Der forventes en aktivitet svarende til niveauet i 2018.

 

Styring og regulering

FKB 2263 - Opbygning og drift af offshore installationer samt FKB 2652 - Elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg
Kurser inden for det procestekniske område vil være de primære, da der er efterspørgsel fra industrierne olie, gas og vind. Kurserne vil løbende blive udviklet og tilpasset den teknologiske udvikling inden for området igennem et samarbejde med branchen og virksomhederne. Kundegrundlaget er kursister fra hele landet, men specielt offshorevirksomhederne i Esbjerg-området er centrets målgruppe.

Der forventes i 2019 en stigning i efterspørgslen i forhold til 2018 på omkring 15%.

Svejsning

FKB 2650 - Svejsning og termisk skæring i metal
2018 har været et særdeles godt år, og aktivitetsniveauet forventes fastholdt i 2019.

Redder

FKB 2720 - Redning
Der forventes en svag stigende aktivitet i forhold til 2018 svarende til +5%.

FKB 2250 – Ledelse

Rybners har lavet en udlægningsaftale med Vejen Handelsskole som i 2018 udbyder åbne hold i fx grundlæggende lederuddannelse. Vi forventer at lave en tilsvarende aftale for 2019.

Rybners vil kun i begrænset omfang gennemføre AMU kurser på området og primært som virksomhedstilpassede hold.

2268 - IKT-administration samt 2275- Administration

Der vil i 2019 tilbydes AutoCAD, Inventor og SolidWorks i udvalgte uger.

FKB 2779 - Teknisk dokumentation i industriel produktion
Der forventes i 2019 et aktivitetsniveau svarende til niveauet for 2018