Kursuscenter

Udbudspolitik

Indledning

Denne udbudspolitik beskriver, hvordan Rybners i praksis omsætter lovgivning og udbudsgodkendelser inden for EVE-området til konkrete undervisningsaktiviteter med henblik på at understøtte lokale, regionale og nationale arbejdsmarkedspolitiske og uddannelsespolitiske målsætninger. En gang om året revideres udbudspolitikken hvorefter den vedtages af Rybners bestyrelse.

 

Udbudspolitikken fastlægger og beskriver hvordan Rybners:

 • Afdækker arbejdsmarkedets uddannelsesbehov inden for de fagområder og geografiske dækningsområder, som skolen er godkendt til
 • Imødekommer arbejdsmarkedets uddannelsesbehov
 • Samarbejder med andre offentlige og private uddannelsesinstitutioner og leverandører med henblik på at imødekomme ovennævnte behov

 

Udbudspolitikken er beskrevet med baggrund i:

 • De af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling udmeldte budgetmål
 • Love, bekendtgørelser og vejledninger på området herunder:
  • AMU-loven
  • AMU-bekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 724 af 21. juni 2013
  • Ministeriets Vejledning til AMU-bekendtgørelsen
 • Øvrige aftaler herunder Danske Erhvervsskolers Code of Conduct

 

Udbudspolitikken skal understøtte AMU-lovens hovedmålsætninger, som er at:

 • Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med deres jobfunktion på arbejdsmarkedet og bidrage til deres videre kompetenceudvikling.
 • Medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt.
 • Give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse.

 

Rybners mission, vision og mål

Udbudspolitikken er fastlagt således at den harmonerer med og understøtter Rybners mission, vision og mål.

 

Mission

Rybners er et kompetenceudviklingscenter med udbud og udvikling af erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser og efteruddannelser, svarende til elevernes*, erhvervslivets og samfundets behov.

 

* "Elever" benyttes her og efterfølgende som samlet betegnelse for elever, studerende og kursister ved Rybners.

Vision og mål

Rybners vil frem mod 2017 bidrage til vækst ved at tilbyde attraktive uddannelser præget af høj faglighed og stort engagement, så den enkelte elev opnår størst mulig læring.

 

Rybners vil regionalt og nationalt påvirke uddannelseslandskabet gennem sit eksempel.

 

Det betyder at:

 • Rybners skal fremstå som en professionel uddannelsesinstitution, der tilbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på et højt fagligt niveau
 • At Rybners anvender moderne pædagogiske principper og tiltag i undervisningen
 • Rybners sikrer optimale rammer for udvikling og gennemførelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
 • Rybners sikrer udbud og gennemførelse af samtlige uddannelsesmål inden for de KFB, som skolen er godkendt til at udbyde
 • Rybners sikrer at der er sammenhæng imellem udbuddet af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og brugernes uddannelsesbehov
 • At Rybners bidrager aktivt til et tæt samarbejde med skolens brugere, erhvervslivet og samfundet med henblik på at afdække og imødekomme uddannelsesbehov.

 

Rybnersudbudsgodkendelser

Rybners er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser inden for ti fælles kompetencebeskrivelser – FKB - med varierende geografiske dækningsområder, hvilket afspejler de regionale og nationale uddannelsesbehov på EVE-området.

FKB

Betegnelse

Geografisk dækningsområde

2209

Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer

Region Syddanmark

2250      

Ledelse

Region Syddanmark

2263

Opbygning og drift af offshore installationer

Hele Landet

2268

IKT-administration

Region Syddanmark

2275 

Administration

Region Syddanmark

2650

Svejsning og termisk skæring i metal

Region Syddanmark

2652

Elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg.

Region Syddanmark

2720

Redning

Regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland

2769

Individuel kompetencevurdering i AMU

Region Syddanmark

2779      

Teknisk dokumentation i industriel produktion

Region Syddanmark


Tabel 1. Oversigt over Rybners udbudsgodkendelser og tilhørende dækningsområder

 

Anvendelse af udbudsgodkendelserne

Rybners har opbygget faglige, pædagogiske og administrative funktioner og miljøer, der sikrer, at skolen kan udbyde og gennemføre undervisning inden for alle uddannelsesmål, som er indeholdt i de fælles kompetencebeskrivelser, skolen er godkendt til.

 

Organisatorisk er aktiviteterne omkring udbud og gennemførelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse placeret i et kursusområde bestående af Rybners Kursuscenter og Rescue Center Denmark, der begge varetager funktionerne omkring udbud, vejledning og salg samt den praktiske planlægning og gennemførelse af undervisningen. Markedsføring af udbuddet og administration af eleverne er centraliseret og udføres af henholdsvis Rybners Marketing afdeling og Rybners Uddannelsessekretariat, der sikrer optagelse, deltagerbetaling, bevisudstedelse m.m.

Dette sikrer et fagligt og pædagogisk miljø af høj kvalitet omkring den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesindsats på Rybners. Der arbejdes systematisk med faglig og pædagogisk udvikling og opkvalificering af underviserne, og alle undervisere opfylder eller overopfylder lovens krav til undervisernes formelle faglige og pædagogiske kompetencer på EVE-området. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres under hensyntagen til brugernes behov bl.a. som holdundervisning, undervisning i åbent værksted eller virksomhedsforlagt undervisning.

 

Rybners sikrer, at samtlige uddannelsesmål under de ti fælles kompetencebeskrivelser udbydes offentligt mindst én gang årligt i henhold til reglerne på området og – eventuelt igennem formelle samarbejder med private eller offentlige aktører – at efterspørgslen inden for de forskellige geografiske dækningsområder imødekommes.

 

Rybners kan endvidere i henhold til lovgivningen på området gennemføre individuel kompetenceafklaring af formelle og reelle kompetencer i forhold til de jobområder, som relaterer til de FKB, skolen er godkendt til at udbyde.

 

I henhold til reglerne sikrer Rybners at alle deltagere på arbejdsmarkedsuddannelserne tilbydes screening af basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik. Med udgangspunkt i screeningsresultatet får deltageren endvidere rådgivning og vejledning omkring efterfølgende uddannelsesmuligheder i basale færdigheder inden for AMU, FVU eller anden lovgivning.

 

Der tages i udbud, markedsføring, planlægning og gennemførelse af undervisningen og tilhørende aktiviteter højde for, at der sikres en økonomisk ansvarlig forvaltning af udbudsgodkendelserne bl.a. gennem anvendelse af reglerne om betaling for holdopfyldning, anvendelse af ventelister og offentliggørelse af kriterier for holdstart herunder minimumsholdstørrelser.

 

På Rybners arbejdes der systematisk med kvalitetsstyring på EVE-området for at sikre, at alle aktiviteter til enhver tid overholder gældende regler samt lever op til lovgivningens hensigt. Der gennemføres således systematiske interne tilsyn vedrørende markedsføring, tilmelding, optag, betaling, undervisning og evaluering. Tilsynsresultaterne anvendes som ledelsesinformation med henblik på at iværksætte kvalitetsudviklende tiltag på EVE-området.

 

I henhold til gældende regler gennemføres der evaluering i VisKvalitet på alle holdene. De samlede evalueringsresultater anvendes til systematisk ledelsesinformation med henblik på at prioritere og iværksætte kvalitetsforbedrende indsatser.

 

Varetagelse af udbudsforpligtelsen

Rybners er i henhold til gældende lovgivning forpligtet til mindst én gang årligt at udbyde samtlige uddannelsesmål, som er indeholdt i de FKB, skolen har udbudsretten til. I praksis varetages udbudsforpligtelsen ved at prioritere udbuddet af de enkelte uddannelsesmål i forhold til regionale og nationale uddannelsesbehov.

 

På de områder, hvor der er størst og stabil efterspørgsel efter uddannelse, udbydes uddannelsesmål og uddannelsesforløb systematisk og periodisk, således at der sikres størst mulig tilgængelighed for brugerne. Det faste udbud justeres løbende i henhold til konkrete forespørgsler. På områder med mindre efterspørgsel udbydes uddannelser efter behov, og på områder med mindst efterspørgsel, udbydes uddannelsesmål én gang om året.

 

Der sker løbende udvikling og justering af udbuddet i henhold til efterspørgslen idet der sigtes på maksimal fleksibilitet i forhold til brugernes behov bl.a. med hensyn til afholdelsesform, -sted og –tidspunkter med skyldig hensyntagen til lovgivningen på området.

 

Alle former for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse offentliggøres på Rybners Kursuscenters og Rescue Center Denmarks hjemmesider, på tilmeldingsportalen www.efteruddannelse.dk samt på uddannelsesguiden www.ug.dk. Dette gælder også hold, der er oprettet på baggrund af en konkret forespørgsel fra en virksomhed.

 

På områder, hvor Rybners ikke egenhændigt er i stand til at gennemføre undervisningen indgås relevante samarbejder. Det kan fx dreje sig om anvendelse af specialudstyr i undervisningen.

 

 

Afdækning af uddannelsesbehov

Uddannelsesbehovene i de geografiske områder, som Rybners dækker, afdækkes systematisk gennem anvendelse af primære og sekundære informationer omkring arbejdsmarkedets konkrete uddannelsesbehov.

 

Afdækningen sker gennem:

 • Aktivt opsøgende screenings- og afdækningsindsats, hvor Rybners virksomhedskonsulenter gennem besøg hos virksomheder, organisationer og institutioner systematisk afdækker kompetenceudviklingsbehovene hos EVE-målgruppen
 • Aktivt opsøgende oplysnings- og vejledningsindsats, hvor Rybners virksomhedskonsulenter rådgiver EVE-målgruppen om mulighederne for at gennemføre erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Rybners
 • Dialog med væsentlige aktører og interessenter på det regionale arbejdsmarked herunder Region Syddanmark, lokale jobcentre, anden-aktører, det lokale beskæftigelsesråd (LBR), Erhvervsrådet, faglige organisationer og erhvervsorganisationer
 • Dialog og sparring med de lokale uddannelsesudvalg
 • Dialog med de centrale efteruddannelsesudvalg med relation til de FKB skolen har udbudsretten til
 • Offentliggørelse og markedsføring af undervisningstilbud og efterfølgende systematisk vurdering og registrering af efterspørgslen.
 • Aktiv deltagelse i virksomhedsnetværk fx HR-netværk og netværk mellem kursister på den grundlæggende lederuddannelse

 

 

Imødekommelse af efterspørgslen

Rybners har etableret et beredskab der sikrer, at skolen kan imødekomme efterspørgslen inden for de uddannelsesområder, som skolen har retten og pligten til at udbyde.

 

Rybners råder selv over de nødvendige ressourcer i form af undervisere, undervisningsudstyr og lokaliteter til at imødekomme efterspørgslen på skolens standardudbud.

 

I de tilfælde, hvor det er formålstjenligt indgår Rybners formelle samarbejder med andre godkendte udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for at imødekomme efterspørgslen. Der kan fx være tale om at imødekomme uddannelsesbehov på konkrete geografiske områder eller det kan dreje sig om optimal udnyttelse af undervisningsudstyr og underviserressourcer.

 

Markedsføring af og oplysning omkring Rybners udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udgør et væsentligt element i afdækning og imødekommelse af efterspørgslen. I markedsføringen anvendes bl.a. følgende markedsføringskanaler:

 • Rybners hjemmeside, hvor bl.a. udbudspolitikken, evalueringsresultater og beståelsesprocenter fremgår
 • Rybners Kursuscenters og Rescue Center Denmarks hjemmesider, hvor det samlede kursusudbud fremgår
 • Trykte brochurer og foldere
 • Annoncering i dagblade, ugeblade og fagblade
 • Pressemeddelelser
 • Fyraftensmøder og lignende arrangementer

 

Markedsføringen retter sig mod AMU-målgruppen.

 

Udlægning af udbudsgodkendelser

Et væsentligt element i at sikre, at efterspørgslen efter erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til enhver tid kan efterkommes er udlægning af skolegodkendelser til andre godkendte udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

 

Rybners har derfor et godt samarbejde med andre erhvervsskoler omkring udlægning og indlån af udbudsgodkendelser – dels med henblik på at afdække det generelle uddannelsesbehov i området - dels for at imødekomme konkrete uddannelsesbehov.

 

I forbindelse med udlægningsaftaler anvender Rybners den af Undervisningsministeriet udarbejdede standardaftale.

 

Alle indgåede aftaler omkring indlån og udlægning af skolegodkendelser fremgår af Rybners Kursuscenters web.

 

Udlicitering

Rybners laver udliciteringsaftaler i henhold til reglerne på området. Det betyder at reglerne om konkurrenceudsættelse iagttages, og at der kun kan være tale om udlicitering af aktiviteter, der kan varetages bedre og/eller billigere af andre aktører. Udlicitering kan kun forekomme på uddannelsesområder, der er godkendt af Undervisningsministeriet, og ministeriets standardkontrakt skal anvendes.

 

På den baggrund forventer Rybners i 2017 ikke at indgå udliciteringsaftaler.

 

Deltagelse i VEU Center Vest

Rybners indgår i VEU Center Vest som en AMU-udbudsgodkendt uddannelsesinstitution. I samarbejdet indgår følgende uddannelsesinstitutioner:

 

Udbudsgodkendte institutioner:

 • AMU-Vest
 • VUC Vest
 • Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg
 • University College Syddanmark
 • Kjærgaard Landbrugsskole
 • Dekra

 

Ikke-udbudsgodkendte institutioner:

 • Erhvervsgymnasiet Grindsted
 • VBC Vejen Business College
 • Varde Handelsskole og Handelsgymnasium
 • AOF Sydjylland
 • Daghøjskolen Sydvestjylland

 

Rybners deltager aktivt i VEU Center Vests Centerråd og styregruppe og opnår gennem deltagelsen et tæt samarbejde, videndeling og erfaringsudveksling omkring arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske emner, der kan bidrage til at understøtte implementeringen af Rybners udbudspolitik.

 

Forventning til aktivitetsudviklingen i 2017

I det følgende beskrives Rybners forventninger til aktivitetsudviklingen i 2017 inden for de enkelte FKB.

 

IKV

FKB 2769 – Individuel kompetencevurdering
Der forventes en aktivitetsstigning på 25% i forhold til niveauet i 2016.


Bygge & Anlæg

FKB 2209 - Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer
Der forventes en aktivitet svarende til niveauet i 2016.

 

Ledelse og IT

FKB 2250 – Ledelse
Rybners har lavet en udlægningsaftale med Vejen Handelsskole som i 2016 og fremadrettet udbyder åbne hold i fx grundlæggende lederuddannelse. Rybners vil kun i begrænset omfang gennemføre AMU kurser på området og primært som virksomhedstilpassede hold.

2268 - IKT-administration samt 2275- Administration
Kurser i IT, administration og regnskab udbydes i åbent værksted, som til og med juni 2017 afholdes i Svendsgade og pr. medio august 2017, afholdes på Spangsbjerg Møllevej. Det forventes at antallet af kursister på området i år 2017 vil svare til antallet i 2016.

FKB 2779 - Teknisk dokumentation i industriel produktion
Der forventes en svag stigende aktivitet på området.

Styring og regulering

FKB 2263 - Opbygning og drift af offshore installationer samt FKB 2652 - Elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg
Kurser inden for det procestekniske område vil være de primære, da der er efterspørgsel fra industrierne olie, gas og vind. Kurserne vil løbende blive udviklet og tilpasset den teknologiske udvikling inden for området igennem et samarbejde med branchen og virksomhederne. Kundegrundlaget er kursister fra hele landet, men specielt offshorevirksomhederne i Esbjerg-området er centrets målgruppe. Der forventes en aktivitetsstigning på 15% i forhold til 2016.

Svejsning

FKB 2650 - Svejsning og termisk skæring i metal
Grundet forlænget gyldighedstid på svejsecertifikater fra 2 – 3 år forventes et svagt aktivitetsfald i forhold til 2016 svarende til -10%.

Redder

FKB 2720 - Redning
Der forventes en svag stigende aktivitet i forhold til 2016 svarende til +10%.