Om kvalitet

Elevråd og undervisningsmiljø

htx_210812__mg_1034.jpg

Desuden skal elevrådsmedlemmerne medvirke til og samarbejde med skolens ledelse om at tilvejebringe og opretholde et godt undervisningsmiljø.

Organisering

Rybners har et centralt elevråd jf. "Bekendtgørelse om elevråd ved erhvervsskoler". Det centrale elevråd kan suppleres med lokale (indgangsvise) elevråd, under særlige betingelser. Elevrådsmedlemmerne på Rybners varetager også funktionen som undervisningsmiljørepræsentanter jf "Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø".

Det centrale elevråd

Det centrale elevråd består af elevrepræsentanter og -suppleanter valgt fra hvert fagområde samt en repræsentant for de studerende og en suppleant fra henholdsvis HTX, STX og HHX. På EUD-området er alle grundforløbslever valgbare og på gymnasie-området er alle studerende valgbare.

Valget iværksættes således, at elevrådet kan være på plads snarest muligt efter grundforløbenes start(EUD). Elevrådskoordinatorerne iværksætter valget gennem afholdelse af valgmøder i hver indgang/afdeling.

De lokale (indgangsvise) elevråd

De lokale (indgangsvise) elevråd kan etableres, såfremt eleverne udtrykker ønske herom:

 • Indgangen/afdelingen tager selv initiativ til at igangsætte det lokale elevråd, herunder valgprocessen. Der skal vælges to fra hvert fagområde, én repræsentant og én suppleant. Det lokale elevråd skal være på plads medio februar/september. Eleverne/de studerende skal selv drive arbejdet efterfølgende.
 • Kravet er, at møderne planlægges i god tid (minimum 14 dage før), og at der laves en mødeindkaldelse (minimum 1 uge før), at begge dele sendes såvel til gruppens medlemmer som til afdelingens leder og kontaktlærer/lærer, og at der laves et mødereferat (senest en uge efter mødet), som sendes til de samme personer. Såfremt der ikke foreligger en mødeindkaldelse med en dagorden er lærerne ikke forpligtigede til at give fri til mødet.
 • Hvis der vælges at etablere et lokalt elevråd, så aftaler repræsentanterne fra hhv. det centrale og det lokale elevråd, hvorledes der skal koordineres mellem rådene, og hvorledes arbejdsopgaverne skal fordeles. 

Opgaver

Medlemmer af elevrådet deltager i rådets møder og arrangementer og har mødepligt, forudsat at der er udsendt en mødeindkaldelse rettidigt.

 • Forbereder og gennemfører fredagscaféeen.
 • Deltager i "Elevrådets dag" samt kursus for undervisningsmiljørepræsentanter.
 • Ophænger informationer og plakater af betydning for det elevdemokratiske arbejde i fællesområder og i afdelinger.
 • Deltager aktivt i informationen, kommunikationen og den løbende dialog mellem skole og elever.
 • Arrangerer, om muligt, ét arrangement med kulturelt sigte i hvert semester.
 • Deltager i møder og opfølgning på skolens elevtilfredshedsmålinger (ETU)
 • Skriver mødeindkaldelse, dagsorden og referat til alle møder.
 • Kommer med idéer til, hvordan studiemiljøet på Rybners skal fungere.
 • Skal arbejde for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, herunder udarbejde en undervisningsmiljøvurdering for egen indgang.

Rettigheder

Elevrådet har ret til at lade sig repræsentere følgende steder:

 • På lærermøder, når der behandles forhold af betydning for elever og studerende, gælder dog også almindelig information om afdeling m.v.
 • I arbejdsmiljøudvalget, når der behandles forhold af betydning for elever og studerende. Jf. lov 166 af 14/3 2001 (Undervisningsmiljøloven).
 • I de lokale uddannelsesudvalg.
 • I skolens bestyrelse.
 • I katineudvalget

Mødeantal

Der afholdes 4-6 ordinære møder hvert semester.

Valgprocedure for det centrale elevråd

I tredje uge efter semesterstart, iværksættes der valg til elevråd. Elevrådskoordinatorerne har ansvaret for at valget gennemføres på ordentlig vis. Det er koordinatorerne der indkalder og orienterer om elevrådsrepræsentanternes opgaver og funktioner i det centrale elevråd. Eleverne/de studerende samles holdvis. Mødeindkaldelsen udsendes inden semesterstart.

Efter orienteringen afholdes der valg. For erhvervsuddannelsernes vedkommende vælges der mindst en repræsentant og suppleant for hvert fagområde (blik, bager, smede, frisør, etc).

Funktionsledere, kontaktlærere og faglærere deltager aktivt i processen og hjælper med at sikre så gnidningsløs en valghandling som muligt. Den pågældende lærer, som har eleverne på valgtidspunktet følger med dem til valgstedet.

Valgprocedure for evt. lokale elevråd

Eleverne gennemfører selv valg til de lokale elevråd. Det skal sikres, at valghandlingen overholder gældende skrevne og uskrevne regler for den slags procedurer.