Om kvalitet

Elevråd og undervisningsmiljø

htx_210812__mg_1034.jpg

Elevrådsmedlemmer medvirker til og samarbejder med skolens ledelse om at tilvejebringe og opretholde det gode undervisningsmiljø.

Organisering

Rybners har flere decentrale elevråd på gymnasiet og erhvervsuddannelserne. Der vælges 2 repræsentanter fra de decentrale elevråd, som skal varetage de samlede interesser i skolens bestyrelse. Der skal vælges en repræsentant fra gymnasiet og en repræsentant fra erhvervsuddannelserne.

Valgprocedure for elevrepræsentanter til skolens bestyrelse

Eleverne gennemfører selv valg blandt elevrådsformænd/-kvinder i de decentrale elevråd.

De decentrale elevråd kan etableres, såfremt eleverne udtrykker ønske herom:

Indgangen/afdelingen tager selv initiativ til at igangsætte det decentrale elevråd, herunder valgprocessen. Der skal vælges to. En repræsentant og en suppleant. Eleverne/ de studerende skal selv drive arbejdet efterfølgende. Kravet er, at møderne planlægges i god tid (minimum 14 dage før), og at der laves en mødeindkaldelse (minimum 1 uge før), at begge dele sendes til såvel elevrådets medlemmer som til afdelingens leder og kontaktlærer/lærer, og at der laves et mødereferat (senest 1 uge efter mødet), som sendes til de samme personer. Såfremt der ikke foreligger en mødeindkaldelse med en dagsorden er lærerne ikke forpligtede til at give fri til mødet. 

Valgprocedure for de decentrale elevråd

Eleverne gennemfører selv valg til de lokale elevråd. Det skal sikres, at valghandlingen overholder skrevne og uskrevne regler for den slags valg. Lederne deltager aktivt i processen og hjælper med at sikre så gnidningsløs valgbehandling som muligt.

Jf. ”Bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen”.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145142

Elevrådsmedlemmerne på Rybners varetager også funktionen som undervisningsmiljørepræsentanter

Jf.  ”Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø”.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188636