Om kvalitet

Kvalitets-, udviklings- og ledelsesmodel

Kvalitets-, udviklings- og ledelsesmodel
På Rybners arbejder vi systematisk med at udvikle kvaliteten og værdien af skolens uddannelser og uddannelsestilbud til skolens elever, kursister og virksomheder. Dette sker gennem en professionel udvikling af skolens kerneydelser i form af uddannelser og undervisning, medarbejderudvikling, organisationsudvikling, ledelsesudvikling, forretningsudvikling samt gennem udfoldelse af en effektiv strategiimplementering.

Strategiprocessen
Strategiprocessen gennemføres en gang om året efter en fast procesmodel, der sikrer igangsættelse af indsatser, der effektivt støtter op om Rybners vision og mission samt understøtter Rybners vedtagne strategi.

Ved at definere ”Must Win Battles” for Rybners som helhed, for de enkelte organisatoriske områder og for de enkelte afdelinger, identificeres de konkrete indsatser der skal indfri Rybners strategiske målsætninger.

Processen er en kombineret ”top-down”- og ”bottom-up”-proces der sikrer, at alle Rybners medarbejdere har indflydelse på de indsatser der defineres. I procesforløbet anvendes redskaber og værktøjer der er med til at sikre, at indsatserne skaber den fornødne værdi og at de kan gennemføres i praksis.

Resultatet af strategiprocessen i form af målsætninger og indsatser udmønter sig i konkrete indsatsbeskrivelser og projektplaner, der er kategoriseret og struktureret i forhold til EFQM-excellencemodellen.

EFQM-modellen
EFQM-modellen er en model der understøtter, at kvalitetsudvikling og strategiimplementering sker i tæt samarbejde med brugere, kunder, medarbejdere, ledelse, samarbejdspartnere og politikere. Modellen sikrer endvidere sammenhængen mellem opstilling af resultat- og kvalitetsmål og fastlæggelse af de konkrete indsatser, der fører til målene. I modellen er indbygget en kontinuerlig forbedringskultur gennem periodisk selvevaluering, og modellen understøtter systematisk og strategisk forretningsudvikling.

EFQM-modellen er udviklet med udgangspunkt i de strategiske områder og den praktiske adfærd, der kendetegner og skaber excellente private – og dermed succesfulde - virksomheder og offentlige institutioner.

Modellen sikrer, at der balanceres og gennemføres velbegrundede og konkrete indsatser inden for ledelse, medarbejderudvikling, strategier, politikker, ressourcestyring og procesudvikling med henblik på at indfri nye og højere målsætninger inden for kunderesultater, medarbejderresultater, samfundsresultater samt virksomhedens nøgleresultater – herunder økonomiske resultater.

Under den årlige strategiproces vurderes de igangværende og afsluttede indsatser, og der defineres nye mål og indsatser. Der kan altid løbende defineres nye målsætninger og indsatser, når behovet opstår.

Samlet skal indsatserne i EFQM-planen være balanceret sådan, at Rybners kontinuerligt udvikler kvaliteten og indfrier højere målsætninger på følgende områder:

 • Brugerkvalitet. Den enkelte elev/kursist skal opnå størst mulig læring og blive så dygtig som mulig med sigte på optimale job og karrieremuligheder.
 • Arbejdsmiljø. Medarbejdernes arbejdsmiljø skal være så godt, som det er praktisk muligt, medarbejderne skal gennemføre nødvendig og tilstrækkelig kompetenceudvikling, og sygefraværet skal minimeres.
 • Økonomi. En sund økonomi skal sikre en stabil og optimal drift, og der skal sikres en optimal ressourceanvendelse.

EFQM-plan 2017-18.png

Faste og systematiske elementer i kvalitetsarbejdet
På Rybners anvender vi en række faste og systematiske processer og indsatser i kvalitetsarbejdet, som indgår i strategiprocessen.

Brugerundersøgelser

 • Der gennemføres årlige elevtrivselsundersøgelser på erhvervsuddannelserne og på de gymnasiale uddannelser
 • Der gennemføres årlige tilfredshedsundersøgelser blandt praktikvirksomhederne
 • Der gennemføres kursisttilfredshedsundersøgelser på alle AMU-kurser
 • Der gennemføres virksomhedstilfredshedsundersøgelser blandt de virksomheder, der har medarbejdere på AMU-kurser
 • Der gennemføres årlige frafaldsundersøgelser og –vurderinger på erhvervsuddannelserne og gymnasierne
 • Der gennemføres løbende og årlige vurderinger af karaktergennemsnit

Medarbejderundersøgelser

 • Der gennemføres medarbejdertrivselsundersøgelser hvert andet år blandt Rybners medarbejdere
 • Der gennemføres lovpligtige arbejdspladsvurderinger

Kompetenceudvikling
På Rybners arbejdes der med kontinuerlig kompetenceudvikling af medarbejderne i form af:

 • Kompetenceafklaring og –udvikling af medarbejdere i forhold til lovkrav og udviklingsbehov
 • Kompetenceudvikling i forhold til udvikling af effektive og værdiskabende arbejdsprocesser
 • Ledelsesudvikling

Netværkssamarbejde
Rybners indgår i mange forskellige netværkssamarbejder med andre skoler på såvel gymnasieområdet, erhvervsudannelsesområdet samt AMU- og kursusområdet. Netværkssamarbejderne anvendes til at styrke den løbende udvikling og læring gennem benchmarking, benchlearning og idé- og erfaringsudveksling.

Endvidere har Rybners strategiske samarbejder med bl.a. folkeskoler, andre offentlige institutioner, myndigheder og virksomheder for at sikre, at Rybners aktiviteter bidrager med maksimal værdiskabelse på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt.