Skolerne

Teknisk Gymnasium

Karakterer

På Rybners Tekniske Gymnasium betyder kvalitet, at alle - både undervisere og elever - arbejder i samme retning. Det gælder fremmøde, afleveringer, daglig omgang i klasserne, fælles holdninger og studieture. Det er beskrevet i skolens studie- og ordensreglement, Studiehåndbog, som alle elever får udleveret og gennemgået ved opstarten af deres gymnasiale uddannelse.

Kvalitet betyder også, at vi arbejder på at skabe et godt kollegialt samvær, så alle føler et fælles ansvar for at afdelingen fungerer, både indad men også udad, for på den måde at vores omdømme som et naturvidenskabeligt gymnasium med et højt fagligt niveau og dygtige undervisere styrkes.

Det sker også ved, at der skabes rum for medarbejderindflydelse gennem pædagogisk råd og uddelegering af arbejdsopgaver, der styrker og udvikler indsatsområderne.

Team bruger vi til refleksion over egen lærerrolle og pædagogisk og faglig udvikling.

På linkene herunder kan du finde flere oplysninger om kvaliteten på Rybners Tekniske Gymnasium.

Målsætninger>

Undervisningsbeskrivelser>

Pædagogisk grundlag>

Karakterer>

Kompetenceudvikling>

Undervisningsmiljø

 

Fastholdelsesstrategi

Som en del af Rybners Gymnasiums fastholdelsesstrategi vægtes et godt studiemiljø, hvor undervisningen er inspirerende og lærerne engagerede. Dertil vægtes sociale og faglige arrangementer, som skal medvirke til at øge trivslen og motivere og fastholde elever i uddannelsen.

Derudover har Rybners Gymnasium en række initiativer, som kan hjælpe den enkelte elev:

Fraværsopfølgning
På Rybners Gymnasium er der fraværsopfølgning tre gange i efteråret og tre gange i foråret. Forældre får tilsendt advarsel per brev hvis eleven er umyndig, og hvis de har underskrevet en elevkontrakt om kontakt til forældre, også efter de er fyldt 18 år.

Skriftlig advarsel sker som regel efter indkaldelse til samtale. Indkaldelse til samtale sker i Lectio, men advarslen sendes hjem til forældrene jf. ovenstående. Til mødet deltager kun vicerektor, med mindre der er tale om særlige forhold.

Skal eleven vejledes ud af uddannelsen deltager også en studievejleder. Alle sanktioner foretages i samarbejde med ledelse og studievejledning.

Fraværsstatistik

Det gennemsnitlige fravær i skoleåret 2018-19 var:

Område

Fysisk fravær i pct.

Skriftlig fravær i pct.

Rybners (STX, HHX, HTX, HF)

9,0

5,1

HTX

5,4

4,0

 

Studievejledere(fastholdelsesmedarbejdere)
Studievejlederne varetager en lang række opgaver på Rybners Gymnasium i målet mod at fastholde elever og forebygge frafald. Studievejledernes arbejde bærer præg af en offensiv tilgang til fastholdelsestruede elever, og et ønske om at møde eleverne der, hvor eleverne er – både i samtalen og fysisk. Derudover gør studievejlederne følgende:

 • Orienterer om uddannelsen, studieteknik, studievejledning og studieretninger
 • Vejleder om valgfag
 • Orienterer om SU
 • Deltager i SPS-arbejdsgruppe.
 • Afholder samtaler med elever og forældre
 • Deltager i møder med lærerteam om elever der mistrives
 • Hjælper elever med problemer med at få struktur på hverdagen/lektier/afleveringer
 • Koordinerer i forhold til UU/Studievalg i samarbejde med ledelsen
 • Afholder eksamenskurser
 • Systematisk månedlig fraværsopfølgning
 • Screening af elever i forhold til mentorordning* eller psykolog 
 • Deltager i optagelsesprøver

*Mentorordning
Et mentorforløb tilbydes de elever, der er fastholdelsestruede og forløbet er af kortere varighed (for eksempel 2-3 måneder). Et mentorforløb gennemføres kun, hvis forløbet har en effekt på elevens fremmøde og aktivitet på skolen.

Mentorerne er både interne og eksterne vejledere, som samarbejder med studievejledere, som screener til et mentorforløb.

Mentorens opgave er blandt andet hjælp til:

 - Strukturering af dagligdagen
- At komme op om morgenen
- At finde en fornuftig balance mellem skole og fritidsjob
- At skaffe tid til lektielæsning og anvende den fornuftigt
- At finde bolig
- At styre egen økonomi

Læsevejledere
September/oktober:
Screening af 1.g eleverne.

November:
Afholdelse af læse-, stave- og skrivekursus for elever, der som følge af deres screening trænger til lidt ekstra hjælp.

April:
Sparring med ledelse i forbindelse med optagelse af nye elever på initiativ fra ledelsen.

Eliteidrætsmentorer
Der afholdes en række møder med:

 • Elever og forældre
 • Elever på Esbjerg Ordningen og Team Danmark
 • Kommune og klubber
 • Afholdelse af fælles elevmøde/buddymøde.
 • Evalueringsmøde med kommune, elever og klub

Dertil gør Rybners Gymnasium følgende:

 • Deltager i åbent hus
 • Finder egnede elever til buddyordning
 • Kontakt med eleverne ang. genlæsningstimer, kontakt med elever og klub hvis der er problemer, almindelig kontakt til eleverne, udsættelse af opgaver sammen med elevinspektor
 • Evt. afholdelse af sociale fællesarrangementer for eleverne to gange om året
 • Udarbejdelse af årsplan til klubber