Teknisk Gymnasium

Kompetenceudvikling

+

Et af de bærende elementer i afdelingens pædagogiske udvikling er teams og udvikling af nye teamorienterede undervisningsformer. Dette er både efterspurgt af elever, men er også et krav i forbindelse i bekendtgørelser om de gymnasiale uddannelser. En forudsætning for at kunne løse denne opgave, er gode it-faciliteter for både elever og lærere. Vi har derfor indført en bærbar pc ordning, hvor alle elever får tilbud at købe en pc gennem skolen. Tilbuddet omfatter en 4-årig serviceaftale og giver eleven ret til at låne en anden pc fra skolen, mens egen pc er til reparation.

Alle lærerne er også blevet udstyret med en bærbar pc, således at det virtuelle rum kan bruges både inden for og uden for skoletiden, f.eks. som virtuel lektiecafe. Denne måde at arbejde på giver os muligheder i form af bedre fleksibilitet i både afvikling og planlægning af undervisningen, netop i tråd med de intentioner der ligger i bekendtgørelsen. Vi arbejder i alle klasser med konferencesystemet Fronter såvel administrativt for at registrere fravær som i undervisningen til afleveringer og tekstsamling samt portfolio. I samme system laves en plagiatkontrol af det afleverede skriftlige arbejde elektronisk.

Teknisk Gymnasium har derfor set på lærernes kvalifikationer og kompetencer, og fået igangsat efteruddannelse af den enkelte, således at lærernes kompetencer svarer til de krav, som vil efterspørges inden for de kommende år. Vi er også som Teknisk Gymnasium blevet stillet over for, at nyansatte lærere skal have yderligere kvalifikationer end tidligere, hvilket har medført, at vi selvfølgelig også gerne vil tilbyde nuværende lærere, som ikke kan honorere de nye krav om kvalifikationer, som gymnasiereformen stiller, et kompetenceløft inden for den enkelte lærers faglige område.

Når vi ser på de krav, som reformen har stillet til os som Teknisk Gymnasium, samt hvilke krav vi selv stiller til lærerne indenfor forskellige områder, så falder disse i meget fin tråd med de 10 kompetencer som det nationale kompetenceråd har opstillet:

  • Sociale kompetencer
  • Literacy
  • Læringskompetencer
  • Kommunikationskompetencer
  • Selvledelseskompetencer
  • Demokratisk kompetence
  • Natur- og miljøkompetence
  • Kulturel kompetence
  • Kreativ og innovativ kompetence
  • Helbreds- og kropskompetence


Disse kompetencer falder også i tråd med de tanker, der ligger bag reformen for det gymnasiale område, herunder Teknisk Gymnasium.

Det er derfor afdelingens mål, at bruge disse kompetencer til den videre- og efteruddannelse, som vi har igangsat allerede, og som er et fokusområde for lederen af Teknisk Gymnasium, og som også er med i skolens øvrige strategiske kompetenceudvikling.

+

En forudsætning for udvikling er, at vi ved, hvor vi står, og hvilken vej vi skal gå. Derfor gennemføres systematiske evalueringer. Ved siden af den løbende evaluering af undervisning og den enkelte elev gennemføres to gang om året evalueringer i hver klasse og i hvert fag. Denne formaliserede dialog mellem elev/klassen og underviseren giver eleven mulighed for at udtrykke sig om alt omkring undervisning og hvor selve undervisningssituationen er i fokus. Evalueringen bliver afleveret til rektor. Men en vigtig del af evalueringen er feedback, så underviseren giver klassen efterfølgende en tilbagemelding.

Derudover gennemføres en gang om året en elevtilfredshedsundersøgelse, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet og er ens for alle gymnasiale uddannelser. Denne ETU gennemføres i løbet af foråret.  

På medarbejdersiden gennemføres der hvert år MUS samtaler med hver medarbejder, hvor der tages fat på både historien og fremtiden, se kompetenceudvikling. Hvert andet år gennemfører vi en MTU, som medvirker til, at vi som skole sætter på forskellige indsatsområder. SU vil være det forum, hvor nogle fokuspunkter udspringer, andre er mere afdelingsrelateret, begge er blevet en del af afdelingens handlingsplaner.

+

En af de vigtigste opgaver for Teknisk Gymnasium Esbjerg er at få eleverne videre i uddannelsessystemet. Det er derfor vigtigt, at den enkelte elev er afklaret med, hvad hun/han vil efterfølgende.

Inden for dette område har vi et utrolig godt samarbejde med Studievalg Sydjylland, som er dem, der skal hjælpe vores elever ind på de videregående uddannelser, og som kommer på skolen flere gange pr. semester, så der skabes en fortrolighed mellem elev og Studievalg.

Studievalg er også arrangør af forskellige events, som karrierevalg m.m., hvor eleverne har mulighed for at lære de enkelte uddannelser at kende, inden et valg træffes.

I nærområdet har vi samarbejdsaftaler med byens universiteter, og akademi, hvor eleverne kan tilmelde sig brobygningsforløb, inden for deres interesseområde eller bare for at prøve, hvad det vil sige at være studerende.

Enkelte hold afvikler også forlagt undervisning på universiteterne i fag, hvor mulighederne er større på universitetet end på skolen. I andre tilfælde bruger vi gæstelærere, her drejer det sig både om undervisere og elever, fra universiteterne.

+

Teknisk Gymnasium Esbjerg har i dag en struktur, hvor der er en rektor og en pædagogisk leder, med et pædagogisk råd som hjælpefunktion, samt en heltids sekretær og en deltidsansat sekretær. Denne måde har vist sig at være meget effektiv for udviklingen af det Tekniske Gymnasium.

Vi har på 1. og 2. år klasseteam, som består af 2 lærere fra klassen. De skal varetage de opgaver overfor klassen som bekendtgørelsen foreskriver. Disse klasseteam indkalder selv til både teammøder og møder med alle klassens øvrige lærere. Der skrives referat fra møderne, som sættes i klassens mappe, samt afleveres i kopi til rektor.

På 3. år har vi en klasselærerordning. Ud over at være i team på klasse/hold, arbejder lærerne i faggrupper, hvor hver faggruppe har deres eget driftsbudget til indkøb af materialer og småanskaffelser.