Teknisk Gymnasium

Pædagogisk grundlag

Det er væsentligt, at indlæringen og etablering af læringssituationer hele tiden har elevens udvikling i forhold til en fremtidige rolle på arbejdsmarkedet for øje, ligesom der gennem læringen hos eleven skal skabes forståelse for erhvervslivets og samfundets krav og funktionsmåder.

Dette skal dog samtidigt gøres i forståelse for, at en del af fremtidens arbejdspladser netop opstår - i fremtiden.

Målet for elever

Eleven skal erkende videnssamfundets ændrede kvalifikationskrav i relation til egne faglige og personlige udviklingsbehov.

Eleven planlægger, strukturerer, organiserer og evaluerer egne læreprocesser i skiftende netværk af medstuderende og lærere. 

Eleven erhverver kulturteknikker herunder øget abstraktionsevne, mundtlig og skriftlig kommunikation, informations- og kommunikationsteknologi og fremmedsprog. 

Elevens fortsatte udvikling bygger på evnen til selvrefleksion og selvevaluering. 

Eleven får igennem hele uddannelsen en teknologisk/teknisk dannelse.

Målet for lærere

Lærerne skaber rum og rammer for elevernes læreprocesser gennem en styret og fleksibel planlægning af læringsaktiviteterne i samarbejde med elever og kolleger.

Lærerne udvikler en erhvervspædagogisk kompetence, som bygger på:

  • faglige kvalifikationer
  • almene kvalifikationer
  • pædagogiske kvalifikationer
  • organisatoriske kvalifikationer
  • Lærerne udvikler sig til at kunne varetage undervisningsaktiviteter på såvel grundniveau som efteruddannelsesniveau
  • Lærerne udvikler sig gennem kollegialt samarbejde til i stigende grad at kunne definere, delegere og styre afdelingens aktiviteter på baggrund af en overordnet planlægning foretaget af ledelsen 
  • Lærerne sikrer sig gennem deltagelse i udviklingsprogrammer at være på forkant med sine fag såvel fagligt som pædagogisk, herunder i forhold til den seneste uddannelsesbekendtgørelse.

 

Det pædagogiske udgangspunkt for HTX uddannelsen

HTX er en gymnasial uddannelse. Formålet med uddannelsen er at forberede eleven til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

Eleven skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale.

HTX uddannelsens studiekompetencegivende sigte realiseres inden for teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med almene fag i øvrigt. Uddannelsen skal udvikle elevernes evne til fordybelse og deres forståelse af teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold, herunder ved kombination af teori og praktik i værksteder og laboratorier.

Ved gymnasial undervisning forstås, at eleverne bliver studieegnede, forstået på den måde, at de er i stand til selvstændigt at tilegne sig et stof, har en basal viden indenfor de enkelte fag, samt er i stand til at kombinere denne viden på tværs af fagene. I HTX's fagrække bruges specifikt teknologi og teknik til dette.

HTX er en ungdomsuddannelse. Der tages udgangspunkt i elevens situation, nemlig at han/hun kommer med folkeskolens 9. klasse som den adgangsgivende klasse. Udover det rent faglige, tages der også udgangspunkt i, at eleven er et ungt menneske, der skal behandles med respekt, uden at man som lærer skal forvente en voksen elev. Hele uddannelsen igennem er der meget fokus på den enkelte elev.

For at få og holde kontakt til forældrene afholdes der i maj et informationsmøde hvor alle nye elevers forældre og elever selv inviteres. I foråret afholdes egentlig forældre konsultationer hvor den enkelte kan bede om tid ved klassens lærerteam. Her kan der så tales om den enkeltes trivsel og faglige standpunkt.

Der gennemføres også indslusningssamtaler i løbet af de første måneder efter skolestart, hvor hver enkelt 1. års elev kommer til at tale med en af klassens teamlærer og senere hen med studievejledningen, og her giver udtryk for sine forventninger og håb. Eleven har inden samtalen udfyldt en spørgeramme. På den måde håber vi at kunne følge frafaldet endnu tættere, er det elevens forventninger der er bristet, eller er det noget helt andet der er galt.

I afdelingen tilstræbes der så stor lærerkontinuitet som muligt. På 1. år afholdes der jævnlige teammøder, hvor fokus især er rettet mod elevernes studieaktivitet og adfærd. Ligeledes holdes der jævnlige møder i alle faggrupper. Lærerkollegiet er delt op i følgende faggrupper: dansk, samfundsfag/teknologihistorie, matematik, fysik, kemi, biologi, fremmedsprog samt teknologi.