Hermitage - Skolehjem og Kursuscenter

Optagelsesregler

 • §1.Skolehjemmet træffer beslutning om optagelse af elever efter reglerne i§2 og§3.
 • § 2. Optagelse på skolehjemmet kan ske af elever, der modtager undervisning i henhold til lov om erhvervsuddannelse, hvis elevens bopæl ligger mere end fem kvarters transporttid fra den skole, hvor eleven er optaget.
  stk. 2. Optagelse skal først ske af elever, der i henhold til lov om erhvervsuddannelse skal gennemgå undervisning, der ikke udføres af en skole inden for den i stk. 1 nævnte afstand fra elevens bopæl.
  stk. 3.Optagelse sker dernæst af de øvrige elever, der opfylder betingelserne i stk.1, men som ikke har søgt optagelse på en skole med den ønskede undervisning inden for den stk. 1 nævnte afstand fra elevens bopæl.
 • § 3.Uddannelsessøgende, der ikke opfylder betingelserne i§ 2,stk. 1, kan optages, hvis pladsforholdene tillader det.

 

Betalingsregler

 • § 4.De i§ 2, stk. 2,omhandlende elever, der har forsørgelsespligt over for børn, betaler ikke for ophold på skolehjemmet.
 • § 5.Elever, som optages i henhold til§ 2,stk. 2 betaler under 1. skoleperiode og 2. skoleperiode uden uddannelsesaftale ikke for ophold på skolehjemmet indtil udgangen af det kvartal, hvori eleven er fyldt 18 år.
 • § 6. Erhvervsuddannelseselever, der ikke er fritaget for betaling efter § 4 og § 5, og som er optaget efter § 2, stk.2, betaler for kost og logi et ugentlig beløb, der fastsættes af Finansministeriet.
  stk.2 Uddannelsessøgende, der er optaget i henhold til § 2, stk. 3, eller § 3,
  betaler fuld pris for kost og logi efter skolehjemmets bestemmelse i henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed.

 

Klageregler

 • § 7.Klager over afgørelser efter§ 4kan indbringes for Undervisningsministeriet.